Předmětem podnikání firmy Stavitelství Kladno spol. s r.o. je  „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová doprava nákladní“. Vedení společnosti Stavitelství Kladno spol. s r.o. v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku Integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje  postupy systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ISO 14001:2005  a systém managementu bezpečnosti práce  dle OHSAS 18001:2008.

Vedení společnosti Stavitelství Kladno spol. s r.o. si stanovilo:

Orientace na obchodní partnery
     Pro společnost Stavitelství Kladno spol. s r.o.  je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání  zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Mezi interní zákazníky společnost zahrnuje i jednotlivá výrobní střediska, od nichž se očekává vysoká jakost předávaných částí díla, nebo díla konečného. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a dodržování všech zásad v oblasti ochrany lidského zdraví, a tyto přenášet na obchodní partnery.

Vedení zaměstnanců
     Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení, které prostřednictvím konkrétních programů deklarují jednotlivé kroky potřebné pro zlepšování podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance, které umožňuje jejich plné zapojení ve prospěch rozvoje společnosti,  a které umožňují přezkoumání a eliminují vliv negativních Environmentálních  aspektů a rizik, které společnost určila a seznámila s nimi všechny zaměstnance, kteří se podílejí na jejich potlačování.

Pravidelným proškolením prohlubujeme povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a bezpečnosti práce.

Procesní zaměření managementu QMS, EMS a OHSAS
     Vedení společnosti  považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování.

     Vedení společnosti nastavilo efektivní postupy ve společnosti pro eliminaci negativních vlivů procesů a výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň si je vedení společnosti vědomo závažnosti a potřeby plnění legislativy týkající se BOZP, životního prostředí a problematiky vlastní realizace. 

Integrovaný systém managementu
     Pro naplňování této politiky je ve  společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy životního prostředí a bezpečnosti práce. Tento přístup vede k prevenci a snižování negativních dopadů naší činností na životní prostředí, ke snižování úrazovosti při naší činnosti a ke spokojenosti zákazníka.

     Dokumentovaný a funkční systém managementu ve společnosti je trvale prokazatelný  zákazníkům, případně jiným externím organizacím, kdy je doložitelné periodické hodnocení souladu s příslušnými právními požadavky a nastavenými parametry systému IMS.

 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect